جمعیت بانوان فرهیخته

کارگاه آموزشی مربیان مهدهای کودک

۱۰ کارگاه ۴ ساعته در اسفند ماه آغاز و فروردین ماه به پایان رسید که ۲۱۰ نفر مربی آموزش داده شد.

مدرس دوره جناب آقای دکتر کیخا فرزانه دکترای روانشناسی بالینب در مرکز مشاوره سپید

در این کارگاه مباحث روانشناسی کودک آموزش داده شد .