جمعیت بانوان فرهیخته

ممنوعیت حجاب برای یک معلم مسلمان در آلمان

دادگاه برلین در حکم خود تصریح کرد این معلم قربانی تبعیض نژادی به دلیل مذهب نشده است!

گفتنی است این معلم جوان می تواند درباره حکم دادگاه تقاضای تجدیدنظر کند. وی به این دلیل شکایت کرده بود که می خواست با حفظ حجاب در یک مدرسه ابتدایی تدریس کند. مسئولین شهر برلین این زن را سال گذشته استخدام کرده بودند. این زن جوان تقاضای غرامت نیز کرده زیرا معتقد است به دلیل مذهب، قربانی تبعیض شده است.