جمعیت بانوان فرهیخته

راسم جشن وکارگاه سبک زندگی ویژه بانوان حاشیه شهر

همزمان بادهه کرامت وباهدف کاهش آسیبها ازسوی جمعیت بانوان فرهیخته وبامشارکت یاوران جمعیت مراسم جشن وکارگاه سبک زندگی ویژه بانوان حاشیه شهردر مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام حاشیه شهربرگزارگردید.