جمعیت بانوان فرهیخته

تبلیغ عجیب برای سرپرستی زنان مطلقه

«مجید ابهری، کارشناس مسائل اجتماعی می گوید: متاسفانه این روزها دیده شده که تعدادی از مردان که در دایره تنوع‌طلبان قرار می‌گیرند، به بهانه‌های پذیرش سرپرستی زنان بیوه با این عنوان که آنها را تحت حمایت مالی قرار می‌دهند، اقدام به انعکاس آگهی می‌کنند!».