جمعیت بانوان فرهیخته

اساسنامه

اساسنامه

جمعیت بانوان فرهیخته

و فعال عرصه فرهنگ دینی

معاونت امور فرهنگی و تبلیغ

اداره کل امور فرهنگی، رسانه و فناوری های نو

گروه برنامه ریزی اقشار اجتماعی

آبان ۱۳۹۳

مقدمه

تلاش در عرصه فرهنگ دینی بانوان مستلزم مشارکت فعال گروه ها و آحاد تاثیرگذ ار اجتماعی است تا حلقه انتقال برنامه های کلان به سطوح خرد اجتماعی را فراهم آورند. سازمان تبلیغات اسلامی ب ر مبنای منویات مقام معظم رهبری، و بر اساس وظایف ذاتی خود و طبق قوانین فرادستگاهی، برای شرکت فعال زنان در عرصه فرهنگ دینی ساز وکارهایی را طراحی و به مرحله اجرا در آورده است. در این راستا معاونت امور فرهنگی و تبلیغ به منظور شناسایی بانوان فرهیخته و فعال عرصه فرهنگ دینی و معرفی شخصیت و آثار فاخر ایشان به جامعه به عنوان الگوهای موفق و بهره مندی از مش ارکت ارزشمند آنان ، به مدت نامحدود می نماید. « جمعیت بانوان فرهیخته و فعال عرصه فرهنگ دینی » اقدام به تشکیل طبق مفاد این اساسنامه این جمعیت تحت نظارت سازمان تبلیغات اسلامی تشکیل و دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد .

ماده ۱ – عنوان:

« جمعیت بانوان فرهیخته و فعال عرصه فرهنگ دینی » می باشد که در این اساسنامه به اختصار «  جمعیت بانوان » نامیده می شود.

ماده ۲ – نوع فعالیت:

جمعیت بانوان نهادی است دینی و فرهنگی که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت مردمی در راستای ترویج ارزش های نظام اسلامی اقدام به فعالیت های فرهنگی– تبلیغی ودینی می نماید.

ماده ۳ – تعریف:

بانوی فرهیخته و فعال عرصه فرهنگ دینی فردی است که نسبت به وضعیت اجتماعی، فرهنگی و دینی منطقه خود، آگاهی و حساسیت دارد و با انعکاس این اندیشمندی در عمل و آثار خود، جریانی در مسیر بهبود موقعیت فرهنگی کشور ایجاد می نماید.

ماده ۴- محدوده جغرافیایی:

جغرافیای فعالیت این جمعیت سراسر کشور می باشد.

ماده ۵ –محل استقرار:

بند ۱ . دبیرخانه مرکزی:

دبیرخانه مرکزی این جمعیت در تهران است و می تواند در داخل کشور اقدام به ایجاد دبیرخانه های فرعی نماید.

بند ۲ . محل استقرار دبیرخانه های فرعی:

محل استقرار دبیرخانه های فرعی جمعیت بانوان ادارات کل/ ادارات تبلیغات اسلامی استان های سراسر کشور می باشد.

ماده ۶–مدت فعالیت:

مدت فعالیت این جمعیت از زمان تاسیس نامحدود بوده و انحلال و توقف ماموریت آن تنها با حکم ریاست سازمان و شورای مرکزی این جمعیت می باشد.

ماده ۷ – اهداف:

جمعیت بانوان با هدف ایجاد هماهنگی، همسویی، تعمیق وگسترش فعالیت های بانوان فرهیخته و فعال عرصه فرهنگ دینی استان های کشور فعالیت می نماید.

الف- احیا و بازتولید نگرش ارزشی اسلام و ارائه الگو از هویت زن مسلمان

ب – شناسایی، رصد و اولویت دهی به آسیب ها و نیازهای فرهنگ دینی بانوان استان

ج- زمینه سازی جهت هدایت و اثربخشی بانوان فرهیخته و فعال بومی عرصه فرهنگ دینی استان ها

د- تدبیر سیمای حضور اجتماعی زنان (حجاب و عفاف)

ه- کادرسازی و توانمندسازی بانوان اثر بخش فرهنگی کشور به منظورسوق دادن ایشان به سمت الگو دهی والگوسازی بر مبنای آموزه های اسلامی

و- الگو و مرجع سازی بانوان تراز اول کشور در زمینه های فرهنگی و دینی در سطح استانی و ملی

ماده ۸– ارکان و تشکیلات:

ارکان و تشکیلات جمعیت بانوان فرهیخته و فعال عرصه فرهنگ دینی عبارتند از:

بند ۱ . شورای مرکزی

اعضای شورای مرکزی عبارتند از: معاون امور فرهنگی و تبلیغ، مدیر کل امور فرهنگی رسانه و فناوری های نو، رئیس گروه برنامه ریزی اقشار اجتماعی، کارشناس سازماندهی بانوان، ۷ نفر از منتخبین اعضای جمعیت بانوان استان ها

تبصره ۱: ریاست شورای مرکزی به عهده معاون امور فرهنگی و تبلیغ می باشد و ابلاغیه ها با امضای ایشان ارسال می گردد. پیگیری، کارشناسی و ارائه توضیح به عهده گروه برنامه ریزی اقشار اجتماعی با مدیریت مدیرکل امور فرهنگی رسانه و فناوری های نو است.

۷ نفر منتخب اعضای جمعیت بانوان استان ها جهت عضویت در شورای مرکزی هر ۲ سال : تبصره ۲ یک بار و بر اساس انتخاباتی که صورت خواهد پذیرفت انتخاب می شوند.

تبصره ۳: انتخابات سراسری جهت انتخاب ۷ نفر بانوان منتخب هر دو سال یکبار و با نظارت اعضای ثابت شورای مرکزی (معاون امور فرهنگی و تبلیغ، مدیر کل امور فرهنگی رسانه و فناوری های نو، رئیس گروه برنامه ریزی اقشار اجتماعی، کارشناس سازماندهی بانوان) صورت خواهد پذیرفت.

تبصره ۴: شورای مرکزی وظیفه سیاست گذاری های کلان وجاری جمعیت بانوان منتخب را در سال تییین وابلاغ کن.آیین نامه اجرایی بعد از انتخاب اعضا وتشکیل جلسات توسط اعضاء تهیه خواهد شد.

بند ۲ . شورای استانی

شورای استانی عبارت است از جمع افرادی که بنا به درک ضرورت عینی از جامعه در جه ت توسعه فرهنگ دینی بانوان طبق اساسنامه، ابلاغیه و آیین نامه های اجرایی، زمینه ها و بسترهای مناسب را با توجه به اهداف محقق سازند.اعضای شورای استانی عبارتند از: مدیرکل تبلیغات اسلامی استان، معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان، کارشناس فرهنگی امور بانوان استان ، مسئول دبیرخانه و سه نفر از بانوان فرهیخته و فعال عرصه فرهنگ دینی که با رأی اکثریت اعضای جمعیت انتخاب شده اند (حضور ۲ نفر از این بانوان در جلسسات شورای استانی ضروری می باشد.)

تبصره ۱: ریاست شورای استانی به عهده مدیرکل محترم تبلیغات اسلامی استان و طرف مکاتبات شورای مرکزی می باشد و مصوبات جلسات جمعیت با تایید مدیرکل استان قابلیت اجرایی می یابد.

تبصره ۲: در صورت تشخیص مدیرکل محترم تبلیغات اسلامی استان، روسای ادارت شهرستان ها نیز می توانند جز اعضای شورای استانی باشند.

تبصره ۳: تعداد اعضای شورای استانی می بایست فرد باشد.

تبصره ۴: جلسه با حضور ۵ نفر از اعضا رسمیت می یابد.

تبصره ۵: نمایندگان منتخب جمعیت (عضو شورای استانی ) از میان اعضا و با اکثریت آرا انتخاب می شوند.

تبصره ۶: بانوان منتخب اعضای جمعیت که در جلسات عضو هستند، به عنوان مسئول هر یک از کارگروه های تخصصی جمعیت نیز فعالیت می نمایند.

تبصره ۷: درصورتی که کارشناس بانوان به عنوان مسئول دبیرخانه انتخاب شود، چهار نفر از اعضای جمعیت با انتخاب اعضا به عنوان عضو شورای استانی در جلسات شرکت نمایند.

تبصره ۸: اعضای جمعیت و اعضای شورای استانی هر استان، جهت شرکت نماینده خود در مراسم انتخابات سراسری که به منظور انتخاب ۷ نفر برای عضویت در شورای مرکزی صورت خواهد پذیرفت یک نفر از بانوان جمعیت (که عضو شورای استانی نیز می باشد) را انتخاب می نماید.

بند ۳ . اعضاء:

اعضای این جمعیت، بانوان فرهیخته و فعال درعرصه فرهنگ دینی استان می باشند که تمایل به فعالیت در چارچوب اساسنامه را داشته و عضویت ایشان مورد تایید اعضای شورای استانی و شورای مرکزی می باشد.

تبصره ۱: تعداد اعضا نباید از ۳۰ نفر کمتر باشد.

تبصره ۲: اعضای جمعیت بر اساس تخصص و علاقه مندی خود در یکی از کارگروه های تخصصی -۱ تحکیم بنیان خانواده؛ ۲- عفاف و حجاب و یا ۳- اخلاق و تعمیق باورهای دینی فعالیت می نمایند.

بند ۴ . دبیر:

دبیر این جمعیت به انتخاب اعضای جمعیت انتخاب شده و می تواند کارشناس فرهنگی امور بانوان سازمان تبلیغات استان و یا از اعضای جمعیت باشد.

تبصره: دبیر، عضو شورای استانی بوده و نظر به نقش و شرح وظایف ویژه در بند مستقل معرفی شده است.

ماده ۹ – مدت عضویت:

مدت عضویت در این جمعیت دو سال و قابل تمدید با نظر رئیس شورای استانی می باشد.

تبصره : محدودیت سنی برای عضویت در جمعیت بانوان فرهیخته و فعال عرصه فرهنگ دینی وجود ندارد.

ماده ۱۰ – منابع مالی:

منابع مالی این جمعیت از طریق اعتبارات فصل پنجم مصوب در بودجه ادارات کل تبلیغات اسلامی استان ها و خیرین تأمین می گردد.

ماده ۱۱ – هرگونه تغییر در اساسنامه منوط به تصویب معاونت محترم امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی می باشد.

ماده ۱۲ – این اساسنامه در ۱۲ ماده، ۶ بند و ۱۵ تبصره تنظیم و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *