جمعیت بانوان فرهیخته

آیین نامه ها

آیین نامه های

جمعیت بانوان فرهیخته

و فعال عرصه فرهنگ دینی

معاونت امور فرهنگی و تبلیغ

اداره کل امور فرهنگی، رسانه و فناوری های نو

گروه برنامه ریزی اقشار اجتماعی

آبان ۱۳۹۳

 

آیین نامه اجرایی وظایف و اختیارات شورای مرکزی جمعیت بانوان فرهیخته و فعال عرصه فرهنگ دینی

ماده ۱) در این آیین نامه عناوین اختصاری ذیل جایگزین عنوان کامل آن می گردد:

۱-« اعضای جمعیت بانوان فرهیخته و فعال عرصه فرهنگ دینی » به جای « اعضای جمعیت »

۲-« جمعیت بانوان فرهیخته و فعال عرصه فرهنگ دینی » به جای « جمعیت بانوان »

۳-« شورای مرکزی جمعیت بانوان فرهیخته و فعال عرصه فرهنگ دینی » به جای « شورای مرکزی »

۴-« شورای استانی جمعیت بانوان فرهیخته و فعال عرصه فرهنگ دینی » به جای « شورای استانی »

ماده ۲) هدایت، حمایت و نظارت بر جمعیت بانوان:

بند ۱٫ هدایت برنامه های جمعیت بانوان از طریق ابلاغیه های مربوطه، آیین نامه های اجرایی، توجیه و پاسخگویی به ابهامات، انجام هماهنگی و اطلاع رسانی نسبت به بسترهای اداری و قانونی از طریق حضوری و تلفنی صورت می پذیرد.

بند ۲٫ شورای مرکزی برای برخی از استان ها از محل اعتبارات خود در شاخص سال ۱۳۹۳ استان ، اعتباری را جهت خرید هدیه برای اعضای جمعیت حاضر در جلسات و همچنین برگزاری کارگاه و اجرای برنامه ها قرار داده است. سایر اعتبارات از محل اعتبارات فصل پنجم مصوب در بودجه ادارات کل تبلیغات اسلامی استان ها و خیرین تأمین می گردد.

بند ۳٫ نظارت و ارزیابی به صورت اعزام اعضای شورای مرکزی در فواصل مختلف زمانی به استان، بررسی مکاتبات از جمله تایید اعضای جمعیت، تایید اساتید و عناوین کارگاه های تخصصی، تایید برنامه های پیشنهادی اعضای جمعیت جهت اجرایی شدن در استان، نحوه برگزاری جلسات و پیشبرد مصوبات، گزارش های فصلی و فرم های نظرسنجی از اعضای جمعیت صورت می پذیرد.

ماده ۳) هدایت و نظارت بر برنامه های پیشنهادی و برتر جلسات:

بند ۱٫ برنامه های پیشنهادی و برتر اعضای جمعیت پس از تایید در شورای استانی و ارسال به مرکز توسط شورای مرکزی بررسی گردیده و در نهایت بهترین برنامه ها جهت اجرا تصویب می گردد.

تبصره ۱- برنامه پیشنهادی در قالب فرم شماره ۴ و به صورتword ارائه می گردد.

تبصره ۲- تعداد و میزان اجرای برنامه های پیشنهادی با توجه به بودجه استانی و به صورت مشارکتی با سایر ارگان ها بنا به تصویب شورای مرکزی است.

بند ۲٫ پس از تصویب برنامه های برتر، اجرا و ارائه گزارش آن به عهده شورای استانی بوده و نظارت و ارزیابی به عهده شورای مرکزی می باشد.

آیین نامه اجرایی وظایف و اختیارات شورای استانی، دبیر و اعضای جمعیت بانوان فرهیخته و فعال عرصه فرهنگ دینی

ماده ۱) در این آیین نامه عناوین اختصاری ذیل جایگزین عنوان کامل آن می گردد:

۱- « اعضای جمعیت بانوان فرهیخته و فعال عرصه فرهنگ دینی » به جای « اعضای جمعیت »

۲- « جمعیت بانوان فرهیخته و فعال عرصه فرهنگ دینی » به جای « جمعیت بانوان »

۳- « اساسنامه جمعیت بانوان فرهیخته و فعال عرصه فرهنگ دینی » به جای « اساسنامه »

۴- « شورای مرکزی جمعیت بانوان فرهیخته و فعال عرصه فرهنگ دینی » به جای « شورای مرکزی »

۵- « شورای استانی جمعیت بانوان فرهیخته و فعال عرصه فرهنگ دینی » به جای « شورای استانی »

ماده ۲) ساماندهی اعضای جمعیت و اعضای شورای استانی:

بند ۱٫ دبیر جمعیت بانوان موظف است بر اساس موارد ابلاغی نسبت به شناسایی اعضای بومی بر اساس شرایط مندرج در تبصره ۱ همین بند و همچنین نیاز فرهنگی – اجتماعی استان اقدام نماید.

تبصره ۱: اعضای این جمعیت بر اساس ویژگی های ذیل، با معرفی و تشخیص شورای استانی و تایید شورای مرکزی تعیین می گردد:

الف- کسب مقام و رتبه برتر کشوری، استانی و یا شهری در زمینه فرهنگ دینی

ب- تالیف کتاب و یا مقالات چاپ شده در حوزه فرهنگ دینی

ج- فعالیت های گسترده فرهنگی، اجتماعی، تربیتی، تبلیغی، مشاوره ای و مدیریتی

د- برخورداری از حداقل مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و یا سطح ۳ حوزوی و بالاتر

ه – دارا بودن آثار، طرح ها و ایده های برتر ملی و استانی در زمینه حل معضلات ، بهبود و ارتقای وضعیت فرهنگی دینی بانوان

و- سایر موارد به تشخیص شورای استانی تهیه شده که با اطلاع از سوابق « فرم شماره ۱ » ، بند ۲٫ برای ثبت مشخصات تخصصی اعضای جمعیت علمی و عملی ایشان براساس مدارک معتبرتنظیم می گردد.

بند ۳٫ سه نفر از این بانوان فرهیخته، با رأی اکثریت اعضای جمعیت انتخاب و به عنوان مسئول کارگروه های تخصصی و عضو شورای استانی فعالیت می نمایند.

بند ۴٫ پس از تشکیل شورای استانی در استان، اعضای این شورا، نسبت به ساز ماندهی فعایت های جمعیت بانوان اقدام می نمایند.

بند ۵٫ حذف و یا اضافه نمودن اعضای جمعیت با تایید اعضای شورای استانی و تصویب شورای مرکزی تهیه شده است که با اطلاع کامل از ویژگی های « فرم شماره ۲ » خواهد بود. برای این منظور اعضای شناسایی شده این فرم تایید و امضا شود.

بند ۵٫ دبیر جمعیت بانوان موظف است فرم شماره ( ۲) را پس از تأیید اعضای شورای استانی به انضمام فرم های مشخصات اعضایی (فرم شماره ( ۱) )که صلاحیت ایشان مورد تایید قرار گرفته word است به شورای مرکزی ارسال نماید.

بند ۶٫ پس از تایید نهایی شورای مرکزی، شورای استانی می تواند بر حسب نیاز اعضای جمعیت برای ایشان حکم صادر نماید.

بند ۷٫ مکاتبات فعالیت جمعیت بانوان در قالب یک آرم واحد رسمیت می یابد که تایید و تصویب آن آرم بر عهده شورای مرکزی می باشد.

ماده ۳) تشکیل جلسات:

بند ۱٫ شورای استانی می بایست نسبت به تشکیل جلسات جمعیت و ساماندهی اعضا در کارگروه های تخصصی فکری اقدام نماید.

تبصره ۱– این کارگروه های تخصصی شامل ۱- تحکیم بنیان خانواده؛ ۲- عفاف و حجاب و ۳- اخلاق

و تعمیق باورهای دینی می باشد که بیشترین فراوانی را در شناسایی معضلات استان ها در سال های گذشته داشته است.

* در صورت تمایل استان ها به تشکیل کارگروه های دیگر ،بایداین کارگروه ها در زیر مجموعه سه کارگروه اصلی قرار گیرد.

تبصره ۲ – اعضای کارگروه ها بر اساس تخصص و تمایل افراد انتخاب خواهند شد.

بند ۲٫ اعضای کارگروه ها موظفند در جلسات و گردهمایی ها و کارگاه های تخصصی حسب دعوت و هماهنگی دبیر جمعیت شرکت نمایند.

تبصره ۱– زمان و مکان جلسات توسط شورای استانی تعیین و به اعضا اطلاع رسانی می شود.

تبصره ۲ – این جلسات هر ماه یک بار تشکیل می گردد.

تبصره ۳ – دستور جلسه بنا به پیشنهاد اعضا و تصمیم شورای استانی اتخاذ می گردد.

تبصره ۴ – تشکیل جلسات با حضور نصف + ۱ اعضا رسمیت می یابد.

تبصره ۵ – در صورت درخواست نصف + ۱ اعضا و یا با تشخیص و صلاحدید شورای استانی جلسه فوق العاده تشکیل می گردد.

تبصره ۶ – تمامی تصمیم گیری ها و مباحث جلسات به صورت کتبی توسط دبیر جلسه ثبت، پیگیری و بایگانی می شود.

تبصره ۷ – مستندات این جمعیت در دبیرخانه مستقر دراداره کل تبلیغات اسلامی استان (امور بانوان ) نگهداری می شود.

بند ۳٫ اعضای کارگروه ها براساس بررسی نیازها و آسیب های فرهنگ دینی بانوان استان، با هم اندیشی

مشورتی به اولویت دهی این آسیب ها پرداخته و برای حل این معضلات برنامه ریزی می نمایند.

تبصره ۱– برنامه های اعضای کارگروه ها می بایست در قالب فرم شماره ( ۴) طراحی و در جلسات کارگروه ها مورد اولویت دهی، بررسی و ارزیابی قرار گیرد و پس از تصویب در جلسات به شورای استانی جهت طی مراحل بعدی ارائه گردد.

بند ۴٫ دبیر جمعیت بانوان موظف است خود در تمام کارگروه ها شرکت و گزارش تمام جلسات را طبق (فرم شماره ۳) به شورای مرکزی ارسال نماید . همچنین پیگیری و پاسخگویی جهت تحقق مصوبات و اجرایی شدن ابلاغیه های شورای مرکزی بر عهده دبیر می باشد.

بند ۵٫ شورای استانی از محل اعتبارات مندرج در اساسنامه به اعضای شرکت کننده در جلسات و همکار در فعالیت ها هدیه ای پرداخت می نماید.

ماده ۴) احصا و معرفی نیاز های محتوایی و توانمندسازی اعضای جمعیت:

بند ۱٫ شورای استانی موظف است در جلسات جمعیت بانوان (طبق فرم شماره ۵) آموزش های محتوایی مورد نیاز اعضا را جهت برگزاری کارگاه های تخصصی احصا و به شورای مرکزی جهت اطلاع معرفی نماید.

بند ۲٫ پس از احصای نیازهای محتوایی اعضای جمعیت توسط شورای استانی، هر ساله یک الی دو کارگاه تخصصی توانمندسازی اعضا در استان ها برگزار گردد.

بند ۳٫ تامین اعتبار، زمان بندی و شیوه اجرای برگزاری کارگاه های تخصصی بر عهده شورای استانی می باشد. (ضروری است که استان اعتبار این بخش را از طریق اعتبارات فصل پنجم مصوب در بودجه اداره کل تبلیغات اسلامی استان پیش بینی نماید.)

بند ۴٫ اساتید کارگاه با تایید شورای مرکزی تعیین می گردند و همچنین نظارت بر حسن اجرای برنامه نیز، بر عهده این شورا خواهد بود.

ماده ۵) ارسال برنامه ها/ فعالیت های پیشنهادی به شورای مرکزی:

بند ۱٫ پس از اولویت بندی آسیب ها و نیازهای فرهنگ دینی بانوان استان، دبیر جمعیت بانوان برترین برنامه های پیشنهادی اعضای جمعیت بانوان را ک ه به تایید اکثریت اعضای جمعیت و همچنین شورای استانی رسیده است، جهت بررسی و تصویب نهایی به شورای مرکزی ارسال می نماید.

تبصره– برنامه های پیشنهادی بر اساس فرم شماره ۴ در قالب word ارائه می گردد.

بند ۲٫ شورای استانی بکوشد در حد توان و ظرفیت های اعتباری خود و با رایزنی با سایر ارگان ها و نهادها به حمایت از ایده ها و تولیدات فکری و فرهنگی فاخر جمعیت بانوان پرداخته و همچنین این موارد را به شورای مرکز ی نیز معرفی نماید.

ماده ۶) ارسال گزارش ها:

بند ۱٫ شورای استانی موظف است هر سه ماه یک بارگزارش تشکیل جلسات و فعالیت جمعیت بانوان را برای شورای مرکزی ارسال نماید. در قالب لوح فشرده به صورت word برای شورای مرکزی ارسال نماید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *